OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb.

Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

  • bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
  • na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo u nás nakoupíte.

1.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „nařízení“).

1.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5 Prodávající prohlašuje, že přijal všechna nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů kupujícího či třetích osob.

1.6 Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím jakožto správcem, avšak osobní údaje mohou pro prodávajícího zpracovávat i jiní zpracovatelé, zejména účetní, daňový poradce, případně další poskytovatelé služeb souvisejících s plněním povinností prodávajícího vyplývajících z příslušných právních předpisů. Osobní údaje mohou pro prodávajícího zpracovávat též současný poskytovatel zpracovatelského softwaru, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.7 Osobní údaje budou pro stanovené účely prodávajícím či zpracovatelem zpracovány po dobu trvání smlouvy a poté po dobu deseti let od ukončení smlouvy. Osobní údaje, jejichž zpracování probíhá na základě souhlasu kupujícího, kupující či zpracovatel zpracovává po dobu trvání smlouvy a poté po dobu pěti let od ukončení smlouvy nebo do odvolání souhlasu ze strany kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dává souhlas s uveřejněním své fotografie a/nebo dalších osobních údajů v listinných prospektech prodávajícího a/nebo na webové stránce prodávajícího www.vinozamecnik.cz či na profilu správce na webové stránce společnosti Facebook Ireland Limited www.facebook.com (nejedná-li se o plnění smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím).

1.9 Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a dále má právo požadovat potvrzení prodávajícího, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, kdo má přístup k osobním údajům a komu byly jeho osobní údaje zpřístupněny

1.10 Kupující má právo požádat prodávajícího o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u prodávajícího.

1.11 Kupující má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány jakožto nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího či zpracovatele. V takovém případě prodávající či zpracovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

1.12 Kupující má za právo získat od prodávajícího své osobní údaje a předat je jinému správci, a to za předpokladu, že jde o údaje zpracovávané na základě souhlasu kupujícího nebo pro účely plnění smlouvy, anebo pokud je zpracování osobních údajů zpracováno automatizovaně. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody správce, případě třetích osob.

1.13 Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů

1.14 Výkon práv kupujícího dle tohoto článku je bezplatný, s výjimkou opakovaných žádosti, které jsou zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené. V takovém případě může prodávající uložit úhradu přiměřeného poplatku anebo může odmítnout žádosti vyhovět.

1.15 Za účelem uplatnění práv dle nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se kupující může obrátit na prodávajícího prostřednictvím jeho e-mailové adresy info@vinozamecnik.cz nebo písemně na adrese Polní 636, 691 85, Dolní Dunajovice.

2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

2.1 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu prodávajícího budou osobní údaje kupujícího u prodávajícího či zpracovatele uloženy nejdéle do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu kupujícího s prodávajícím.

2.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Tím není dotčeno právo kupujícího kdykoliv odvolat jeho souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

BUDEME VÁM POSÍLAT JEN SAMÉ DOBRÉ ZPRÁVY! Tipy na akce a výhodné nabídky. Chcete?
Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu, který není povolen mladistvým. Potvrďte prosím, že Vám již bylo 18 let.